Zájmová činnost

Stře­dis­ko vol­né­ho času nabí­zí pes­trou pale­tu zájmo­vých akti­vit pro všech­ny věko­vé gene­ra­ce. Zájmo­vé útva­ry zaha­ju­jí svou čin­nost zpra­vi­dla ve dru­hé polo­vi­ně září a kon­čí v květ­nu. Aktu­ál­ní ter­mí­ny prv­ních schůzek jsou vypsá­ny ZDE.


Přihlašování

Prv­ní dvě lek­ce lze absol­vo­vat na zkouš­ku bez při­hlá­še­ní. Při­hláš­ku k vytiš­tě­ní může­te stáh­nout ZDE. Nebo se při­hlas­te pomo­cí při­hla­šo­va­cí­ho for­mu­lá­ře ZDE. Tisko­pis obdr­ží­te na příští schůz­ce k pod­pi­su.


Platba

Prv­ní dvě lek­ce může­te „vyzkou­šet“ zdar­ma. Plat­bu je mož­né uhra­dit v hoto­vos­ti nebo bez­ho­to­vost­ním pře­vo­dem nej­poz­dě­ji do 31. říj­na 2017. Pla­tit lze i polo­let­ně, při­čemž část­ku za 2. polo­le­tí je tře­ba zapla­tit do 31. led­na 2018. V někte­rých krouž­cích zakou­pí­te i per­ma­nent­ku nebo pla­tí­te za jed­not­li­vé vstu­py.

Pla­tit může­te hoto­vě v kan­ce­lá­ři SVČ, pří­pad­ně bez­ho­to­vost­ně na účet u Čes­ké spo­ři­tel­ny Lip­ník n. B. 1881316359/0800. Plat­bu pro­veď­te jmé­nem účast­ní­ka, uveď­te název krouž­ku.

Mož­nost čer­pá­ní sle­vy na čle­na: (pou­ze u celo­roč­ní­ho zápis­né­ho) prv­ní při­hláš­ka - plná cena, kaž­dá dal­ší - sle­va 100 Kč (nevzta­hu­je se na per­ma­nent­ky a Aka­de­mii III. věku).


Přehled nabídky zájmových útvarů

Kom­plet­ní nabíd­ku zájmo­vých útva­rů - taneč­ních, spor­tov­ních, vzdě­lá­va­cích, tvo­ři­vých, a jiných najde­te ZDE.