Tábory

obr-268Cho­dí­te do zaměst­ná­ní a neví­te, kam s dět­mi o prázd­ni­nách? Stře­dis­ko vol­né­ho času orga­ni­zu­je v prů­bě­hu roku hned něko­lik pří­měst­ských tábo­rů, kte­ré se liší zamě­ře­ním (taneč­ní, spor­tov­ní, tvo­ři­vé, vědec­ké) i dobou trvá­ní. Tábo­ry nabí­zí­me během prázd­nin ve škol­ním roce i v prů­bě­hu let­ních prázd­nin.

Infor­ma­ce, při­hláš­ky a dal­ší doku­men­ty k jed­not­li­vým tábo­rům nale­ze­te zde

 

  • Nej­bliž­ší tábo­ry: