Středisko volného času

svc-04Úvod

 

V budo­vě hlav­ní­ho pavi­lo­nu se nachá­zí kan­ce­lář SVČ, dva vel­ké sály se zrca­dly (pro taneč­ní krouž­ky a pra­vi­del­ná cvi­če­ní) učeb­na výtvar­né výcho­vy a klu­bov­na (pro jazy­ko­vé kur­zy, tvo­ři­vé nebo vědec­ké krouž­ky a klu­bo­vou čin­nost), her­na (pro RC Sto­nož­ka). V are­á­lu najde­te dět­ské hřiš­tě, ven­kov­ní stro­je pro cvi­če­ní a mul­ti­funkč­ní hřiš­tě. V are­á­lu a budo­vě se ode­hrá­vá množ­ství pra­vi­del­ných i pří­le­ži­tost­ných akti­vit, také výcvik psů v agi­li­ty, během prázd­nin slou­ží are­ál pro pří­měst­ské tábo­ry.


Adresa

Komen­ské­ho sady 1334
751 31 Lip­ník nad Beč­vou

Jak se k nám dosta­ne­te


Služby

V hlav­ním pavi­lo­nu Stře­dis­ka vol­né­ho času nalez­ne­te kan­ce­lář orga­ni­za­ce, kde je mož­né zakou­pit vstu­pen­ky, zapla­tit zápis­né do zájmo­vých útva­rů, zís­kat infor­ma­ce o služ­bách, ode­hrá­va­jí se zde akti­vi­ty vět­ši­ny zájmo­vých útva­rů, kona­jí kur­zy, záze­mí tu má Rodin­né cen­t­rum Sto­nož­ka.

Někte­ré pro­sto­ry si lze mimo doby jejich pra­vi­del­né­ho vyu­ži­tí pro­najmout.


 Provozní doba

Provozní doba pokladny (prodej vstupenek a pod.) (říjen - květen)

Provozní doba pokladny (prodej vstupenek a pod.) (od 18. září)

DenČas
Po - Pá07:00 - 19:00

Otevírací doba areálu SVČ (říjen - květen)

Otevírací doba areálu SVČ (od 18. září)

DenČas
Po07:00 - 20:30
Ut07:00 - 20:00
St07:00 - 19:00
Čt07:00 - 20:30
07:00 - 20:30

 Nejbližší akce v hlavním pavilonu SVČ