Rodinné centrum Stonožka

Mamin­ky s dět­mi se schá­ze­jí dva­krát týd­ně v her­ně rodin­né­ho cen­t­ra (RC) Sto­nož­ka v pří­ze­mí budo­vy SVČ. Čin­nost v krouž­ku "Cvi­če­ní rodi­čů s dět­mi" je orga­ni­zo­va­ná. Děti se učí říka­dla, bás­nič­ky, pís­nič­ky, hra­jí na hudeb­ní nástro­je, cvi­čí a tan­cu­jí, zdo­ko­na­lu­jí koor­di­na­ci pohy­bů, pro­cvi­ču­jí moto­ri­ku, vní­ma­jí sebe sama v kolek­ti­vu a cizím pro­stře­dí. Nava­zu­jí nová přá­tel­ství, což jim usnad­ňu­je lep­ší vstup do mateř­ských škol. Podob­ně i mamin­ky tady pozná­va­jí nové kama­rád­ky a vymě­ňu­jí si zku­še­nos­ti. RC Sto­nož­ka se dělí na dvě věko­vé sku­pi­ny: "Cvi­če­ní rodi­čů s dět­mi 1" je určen pro men­ší děti od 7 měsí­ců do 1,5 roku, krou­žek "Cvi­če­ní rodi­čů s dět­mi 2" zejmé­na pro star­ší děti ve věku od 2 do 4 let. Roz­dě­le­ní však není závaz­né a zále­ží spí­še na tom, v kte­ré sku­pi­ně se bude dítě lépe cítit.

Kro­mě orga­ni­zo­va­né­ho pro­gra­mu nabí­zí­me dal­ší akti­vi­ty a služ­by.

Mamin­kám na mateř­ské a ženám, kte­ré mají dopo­led­ne čas, nabí­zí­me kon­dič­ní cvi­če­ní, během něhož rádi pohlí­dá­me jejich rato­les­ti. Nově nabí­zí­me i služ­bu Hlí­dá­ní dětí.

RC Sto­nož­ka rádi při­ví­tá­me všech­ny, kdo si chtě­jí hrát a při­tom se něco nové­ho nau­čit. Pokud se chce­te jen podí­vat, je to také mož­né. Nabí­zí­me něko­lik způ­sobů pla­teb, více infor­ma­cí najde­te ZDE.

Rodin­né cen­t­rum ved­la teta Mar­ti­na, kte­rá je nyní na mateř­ské dovo­le­né. Nyní vede cen­t­rum teta Vero­ni­ka a teta Han­ka.

Pří­pad­né dota­zy rádi zod­po­ví­me na e-mai­lo­vé adre­se kunetkova@svclipnik.cz.

 

Pro­sto­ry her­ny RC Sto­nož­ka si může­te i pro­najmout. Více infor­ma­cí najde­te ZDE.


Přehled zájmových útvarů v RC Stonožka ve školním roku 2017/18:

Cvi­če­ní rodi­čů s dět­mi 1
Cvi­če­ní rodi­čů s dět­mi 2
Kon­dič­ní cvi­če­ní s hlí­dá­ním dětí
Hlí­dá­ní dětí
Dět­ská jóga


Nejbližší plánované akce v RC Stonožka