První schůzky

Infor­mač­ní schůz­ky jed­not­li­vých zájmo­vých útva­rů ve škol­ním roce 2017/18 již pro­běh­ly. Na vět­ši­nu z nich se však lze při­hlá­sit i kdy­ko­liv po jejich zahá­je­ní. V pří­pa­dě zájmu nás nevá­hej­te kon­tak­to­vat nebo se přijď­te infor­mo­vat u vedou­cí­ho dané­ho zájmo­vé­ho útva­ru před začát­kem pra­vi­del­né schůz­ky.

To, zda vám bude akti­vi­ta vyho­vo­vat, si může­te ově­řit na prv­ních dvou hodi­nách, kte­ré máte zdar­ma a absol­vu­je­te je bez závaz­ku.