Pronájmy


Pronájem KD Echo

KD Echo jsou pro­sto­ry vhod­né k uspo­řá­dá­ní kul­tur­ních, spo­le­čen­ských, vzdě­lá­va­cích akcí, firem­ních ško­le­ní či rodin­ných oslav. Umí­me k těm­to úče­lům zajis­tit občer­stve­ní (cate­ring, rau­ty), výzdo­bu i dal­ší služ­by dle poptáv­ky zákaz­ní­ka. Po dobu pro­nájmu je k dis­po­zi­ci pro­ško­le­ný per­so­nál, kte­rý se posta­rá o hlad­ký prů­běh a pří­jem­nou atmosféru.

Objekt je řešen jako bez­ba­ri­é­ro­vý. Pro­sto­ry KD jsou výhrad­ně nekuřácké.
Kul­tur­ní dům NEPRONAJÍMÁME NA PRODEJNÍ AKCE.

Společenský sál

Vel­ko­ka­pa­cit­ní sál je ide­ál­ní pro ple­sy, kon­fe­ren­ce a nej­růz­něj­ší kul­tur­ní akce, rodin­né osla­vy, sva­teb­ní hos­ti­ny, atd.

Kapa­ci­ta sálu:
1. sto­lo­vá úpra­va – 120 - 128 míst k seze­ní, 149 m2 taneč­ní parket
2. seze­ní v řadách – 200 míst (po domluvě mož­no při­dat židle)

Základ­ní tech­nic­ké vyba­ve­ní: ozvu­če­ní, osvět­le­ní, vzdu­cho­tech­ni­ka (tope­ní, větrání).
Cen­t­rál­ní sál má cha­rak­ter kla­sic­ké­ho diva­dla s gale­rií, kte­rá jej v pat­ře pro­po­ju­je do moder­ně řeše­né­ho foyer, jež zahr­nu­je před­sá­lí, šat­nu, chod­bu a kavárnu.

Kavárna

Moder­ní kavár­na má kapa­ci­tu 20 míst k seze­ní u kula­tých stol­ků. Má plně vyba­ve­ný bar s boha­tou nabíd­kou nápo­jů a drob­né­ho občerstvení.
Posta­rá­me se o Vaši sva­teb­ní hos­ti­nu. Rádi zajis­tí­me i dopro­vod­né služby.


Pronájem v budově SVČ (Komenského sady 1334)

V hlav­ní budo­vě SVČ si může­te pronajmout:

  • taneč­ní sál se zrca­dlo­vou stě­nou - velký
  • taneč­ní sál se zrca­dlo­vou stě­nou - malý
  • dět­ská her­na RC Stonožka
  • klu­bov­na
  • učeb­na výtvar­né výcho­vy s kuchyň­ským koutem
  • mul­ti­funkč­ní hřiš­tě v areálu

V budo­vě jsou k dis­po­zi­ci i toa­le­ty a sprchy.

Ceník pronájmů

Ceník pro­ná­jmů v kul­tur­ním domě Echo k nahléd­nu­tí ZDE.
Ceník pro­ná­jmů v hlav­ním pavi­lo­nu Stře­dis­ka vol­né­ho času k nahléd­nu­tí ZDE.

Návrat na začátek