Prodej a rezervace vstupenek

Vstu­pen­ky na akci si může­te zare­zer­vo­vat na e-mai­lu rezervace@echolipnik.cz nebo zavo­lat na tel. 734 587 706 či 581 771 594.

Rezer­va­ce trvá 5 pra­cov­ních dnů. Část­ku buď uhra­dí­te ban­kov­ním pře­vo­dem na č. ú. 1881316359/0800 s vari­a­bil­ním sym­bo­lem, kte­rý vám bude sdě­len při rezer­va­ci. Do zprá­vy pro pří­jem­ce napiš­te své pří­jme­ní. Po při­je­tí plat­by budou vstu­pen­ky vytiš­tě­ny a při­pra­ve­ny k vyzved­nu­tí v kan­ce­lá­ři SVČ nebo v den akce na poklad­ně v KD Echo.

Nebo si může­te vstu­pen­ky zakou­pit v kan­ce­lá­ři SVČ (v pavi­lo­nu za gym­ná­zi­em na Komen­ské­ho sadech) či v Turis­tic­kém infor­mač­ním cen­t­ru (v podlou­bí u náměs­tí TGM)

V pří­pa­dě, že část­ku včas neu­hra­dí­te, bude rezer­va­ce zru­še­na.

Před­pro­dej vstu­pe­nek kon­čí v den akce ve 14 hodin – pokud se koná ve všed­ní den. Pokud se akce koná o víken­du, kon­čí před­pro­dej v pátek ve 14 hodin.

Obvyklé rozložení míst k sezení