Akademie

Aka­de­mie III. věku je vol­ným ote­vře­ným sdru­že­ním obča­nů pře­váž­ně seni­or­ské­ho věku. Pro­gram nabí­zí zejmé­na bese­dy a vzdě­lá­va­cí pořa­dy z oblas­ti zdra­ví, his­to­rie, ces­to­vá­ní či hud­by a fil­mu. Nechy­bí ani díl­ny, exkur­ze a zájezdy. Čle­no­vé aka­de­mie vyu­ží­va­jí výhod­né sle­vy na kul­tur­ní akce v KD Echo a zdar­ma vstup na pra­vi­del­nou Kino­ka­vár­nu, kte­rá pro­mí­tá jed­nou za měsíc. Pro­gram je ote­vře­ný pro všech­ny zájem­ce bez roz­dí­lu věku, cena jed­no­rá­zo­vé­ho vstu­pu činí 50 Kč.

  • Dopo­ru­če­ný věk: neo­me­ze­no
  • Mís­to koná­ní: Kul­tur­ní dům Echo
  • Čas koná­ní: mini­mál­ně jed­nou za měsíc dle aktu­ál­ní­ho pro­gra­mu
  • Cena za rok: 500,- Kč
  • Vedou­cí: Marie Šulá­ko­vá

Ter­mí­ny prv­ních / infor­mač­ních schůzek najde­te ZDE.

Při­hláš­ka

Pro­gram na 1. polo­le­tí najde­te ZDE.

Aka­de­mie už není jen pro tře­tí věk