O nás

Stře­dis­ko vol­né­ho času je pří­spěv­ko­vou orga­ni­za­cí měs­ta. Nabí­zí pes­t­ré, kul­tur­ní a vzdě­lá­va­cí, spo­le­čen­ské, spor­tov­ní či taneč­ní akti­vi­ty všem věko­vým i soci­ál­ním sku­pi­nám for­mou pra­vi­del­né čin­nos­ti v krouž­cích, kur­zech nebo pro­střed­nic­tvím pří­le­ži­tost­ných akcí. Svou čin­nost vyví­jí od roku 1995.

SVČ má již čty­ři pro­vo­zy. V pavi­lo­nu budo­vy SVČ (Komen­ské­ho sady 1334) se ode­hrá­vá pře­váž­ně pra­vi­del­ná i pří­le­ži­tost­ná zájmo­vá čin­nost. V kul­tur­ním domě Echo (Novosa­dy 1380) kul­tur­ní akce jako kon­cer­ty, diva­dla, ple­sy, kar­ne­va­ly či jiné spo­le­čen­ské akce. Gale­rie Konír­na se nachá­zí v býva­lé zámec­ké konír­ně, kaž­do­roč­ně se zde koná něko­lik zají­ma­vých výstav. V nově ote­vře­né kavár­ně Konír­na, kte­rá se nacha­zí v také v zámec­kém par­ku Vám nabíd­ne­me mimo výni­ka­jí­cí kávy i Anděl­ské pra­lin­ky a cup­ca­ky.