Nabízíme

Pravidelná zájmová činnost

Vol­ný čas může­te trá­vit i aktiv­ně. Vyber­te si u nás z širo­ké nabíd­ky zájmo­vých útva­rů. Na své si při­jdou lidé všech věko­vých gene­ra­cí. Pro nejmen­ší je tu Rodin­né cen­t­rum Sto­nož­ka, pro seni­o­ry Aka­de­mie či cvi­če­ní pro zdra­ví. Popu­la­ri­tě se těší zejmé­na taneč­ní krouž­ky, leti­tou tra­di­ci má folklor­ní sou­bor Male­ní­ček, nabí­zí­me i zába­vu s pej­sky v kyno­lo­gii a agi­li­ty. Pře­hled zájmo­vých útva­rů nalez­ne­te ZDE.


Příležitostná činnost

V prů­bě­hu roku pořá­dá­me řadu akcí pro veřej­nost v budo­vě SVČ i mimo ni. Led­no­vý večer­ní pochod kolem měs­ta, kar­ne­val, pále­ní čaro­děj­nic, doprav­ní sou­těž mla­dých cyk­lis­tů, horo­le­zec­kou sou­těž, miku­láš­skou nadíl­ku a dal­ší, v rám­ci Rodin­né­ho cen­t­ra Sto­nož­ka se kona­jí pra­vi­del­ná výtvar­ná odpo­led­ne pro nejmen­ší nebo jed­no­rá­zo­vé akce.


Tábory

V prů­bě­hu prázd­nin nabí­zí­me tema­tic­ké pří­měst­ské tábo­ry pro děti. Více o plá­no­va­ných tábo­rech se dozví­te ZDE.


Kulturní činnost

V Kul­tur­ním domě Echo, v cen­t­ru měs­ta či v gale­rii Konír­na zajiš­ťu­je­me kul­tur­ní, spo­le­čen­ské a vzdě­lá­va­cí akce a pořa­dy (kon­cer­ty, bese­dy, diva­dla), veletrhy, jar­mar­ky, měst­ské slav­nos­ti nebo výsta­vy, ple­sy, čas­to ve spo­lu­prá­ci s měs­tem. Pat­ří sem Sva­to­ja­kub­ské hody, kon­cer­ty Lipen­ské­ho kul­tur­ní­ho léta, let­ní pro­mí­tá­ní, veletrh zdra­ví, roz­sví­ce­ní vánoč­ní­ho stro­mu, advent­ní kon­cer­ty, kino­ka­vár­na a dal­ší.


Pronájmy prostor

Plá­nu­je­te svat­bu, naro­ze­ni­ny, výro­čí nebo jinou osla­vu? Nabí­zí­me pro­sto­ry k pro­nájmu. V KD Echo je k dis­po­zi­ci vel­ký sál i kavár­na. Kavár­nu pro­na­jí­má­me i v Konír­ně. Potře­bu­je­te si pro­najmout pro­stor pro jiné akti­vi­ty? V budo­vě SVČ je i k tomu­to úče­lu klu­bov­na, dět­ská her­na RC Sto­nož­ka, nebo taneč­ní sál se zrca­dly. Více infor­ma­cí najde­te ZDE.