Kurzy

SVČ pořá­dá i kur­zy růz­ných zamě­ře­ní.

Tanečné kurzy v KD Echo:

V břez­nu 2017 star­tu­jí před­ta­neč­ní pro sleč­ny a hochy z 9. roč­ní­ků a taneč­ní pro páry. Oba kur­zy vede taneč­ník mezi­ná­rod­ní úrov­ně Filip Swě­tík. 


Jazykové kurzy

V nabíd­ce zájmo­vých útva­rů najde­te i jazy­ko­vé kur­zy:

Ang­lic­ký jazyk pro začá­teč­ní­ky
Ang­lic­ký jazyk pro mír­ně pokro­či­lé
Němec­ký jazyk - indi­vi­du­ál­ní sou­kro­mé hodi­ny


Přehled nejbližších krátkodobých kurzů