Kurzy

SVČ pořá­dá i kur­zy růz­ných zamě­ře­ní.

Taneční kurzy

Chce­te se nau­čit tan­čit? Vyber­te si z naší nabíd­ky pod­zim­ních taneč­ních kur­zů.

Začí­ná­me ve stře­du 11. říj­na 2017 v KD ECHO

Kur­zy zahr­nu­jí cel­kem 9 lek­cí a před­vá­noč­ní tan­čír­nu.
Ter­mí­ny stře­deč­ních lek­cí: 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., + před­vá­noč­ní tan­čír­na - sobo­ta 9.12.
Výu­ku pove­de pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ník Filip Swě­tík spo­leč­ně se svo­jí part­ner­kou. V ceně taneč­ních lek­cí je vol­ný vstup na před­vá­noč­ní tan­čír­nu. Při­hlá­sit se může­te i v den zahá­je­ní kur­zu na mís­tě před začát­kem. Více infor­ma­cí ohled­ně při­hla­šo­vá­ní na emai­lu sulakova@svclipnik.cz. Více infor­ma­cí poskyt­ne lek­tor kur­zu na tele­fo­nu 725 725 281, danceart@dance-art.cz, www.dance-art.cz


Ostatní krátkodobé kurzy


Jazykové kurzy

V nabíd­ce zájmo­vých útva­rů najde­te i jazy­ko­vé kur­zy:

Ang­lic­ký jazyk pro začá­teč­ní­ky
Ang­lic­ký jazyk pro mír­ně pokro­či­lé
Ang­lic­ký jazyk pro pokro­či­lé (kon­ver­za­ce)
Němec­ký jazyk - indi­vi­du­ál­ní sou­kro­mé hodi­ny