Kulturní dům Echo

Úvod

kulturní dům, kultura, koncerty, oslavy, kavárna, kino, svatby, divadlo
Kul­tur­ní dům Echo slou­ží pro pořá­dá­ní zábav­ných akcí a vzdě­lá­va­cích pořa­dů. V Echu se kona­jí kon­cer­ty, diva­dla, pro­mí­tá­ní, spo­le­čen­ské akce, ple­sy, semi­ná­ře, kon­fe­ren­ce, bese­dy, výsta­vy, pořa­dy pro děti i dospě­lé. Pra­cov­ní­ci domu akce pořá­da­jí, pomá­ha­jí s orga­ni­za­cí nebo je koor­di­nu­jí.

Budo­va pochá­zí z 20. let minu­lé­ho sto­le­tí, kdy slou­ži­la jako orlov­na. Kino se v ní zača­lo pro­vo­zo­vat tepr­ve po dru­hé svě­to­vé vál­ce. V 60. letech při­by­lo i let­ní kino. Po roce 1990 začal objekt chát­rat. Zastu­pi­tel­stvo měs­ta v roce 2011 roz­hod­lo o rekon­struk­ci a pře­stav­bě na důstoj­ný kul­tur­ní dům, kte­rý dostal název Echo. V pro­sin­ci 2013 se Echo slav­nost­ně ote­vře­lo.


Adresa a kontakt

Novosa­dy č.p. 1380
751 31 Lip­ník nad Beč­vou


Služby
Rezervace a prodej vstupenek

Vstu­pen­ky na akce v KD Echo lze zakou­pit před začát­kem před­sta­ve­ní pří­mo v kul­tur­ním domě, Pokud si chce­te vstu­pen­ku rezer­vo­vat nebo kou­pit pře­dem, dopo­ru­ču­je­me vyu­žít pro­dej v kan­ce­lá­ři Stře­dis­ka vol­né­ho času (Komen­ské­ho sady 1334), nebo v Turis­tic­kém infor­mač­ním cen­t­ru (náměs­tí T. G. Masa­ry­ka 13/20).

koncerty, svatby, divadlo, kultura, ples
Sál
Pronájem

Spo­le­čen­ský sál i kavár­nu si může­te pro­najmout pro uspo­řá­dá­ní spo­le­čen­ské akce (svat­ba, hos­ti­na, osla­va apod.). Rádi pomů­že­me i s orga­ni­za­cí, zajis­tí­me dopro­vod­né služ­by (občer­stve­ní, apod.). Více o pro­nájmu v KD Echo najde­te ZDE .


Provozní doba

Kul­tur­ní dům i kavár­na jsou ote­vře­ny pou­ze v době koná­ní akcí. Kavár­nu ote­ví­rá­me hodi­nu před jejich začát­kem.
Indi­vi­du­ál­ní návštěvy a pro­hlíd­ky je mož­né domlu­vit na tele­fon­ních čís­lech / e-mai­lem:
734 587 706, bakesova@svclipnik.cz (Mar­ta Bake­šo­vá - pro­voz­ní)
739 220 098, sulakova@svclipnik.cz (Marie Šulá­ko­vá - pro­gra­mo­vý pra­cov­ník)


Nejbližší akce v KD Echo

Historie objektu

Kul­tur­ní dům Echo se nachá­zí v cen­t­ru měs­ta již­ně od his­to­ric­ké­ho jádra. His­to­rie vzni­ku budo­vy není zce­la zná­má. Její nej­star­ší část, býva­lý kinosál, pat­řil tělo­vý­chov­né Jed­no­tě čs. Orla, kte­rá v Lip­ní­ku vznik­la v roce 1910. Pod­le typu kon­struk­cí a mohut­né­ho pod­skle­pe­ní je zřej­mé, že Orlov­na fun­go­va­la ve star­ším objek­tu, kte­rý původ­ně prav­dě­po­dob­ně slou­žil jako výrob­ní nebo skla­do­va­cí pro­stor. Na začát­ku minu­lé­ho sto­le­tí se totiž v oko­lí Orlov­ny nachá­ze­ly hned dva pivo­va­ry. V prv­ní polo­vi­ně 20. sto­le­tí zde byl zří­zen pro­mí­ta­cí sál, k západ­ní­mu prů­če­lí Orlov­ny byla ve 30. letech v sou­vis­los­ti se zří­ze­ním kine­ma­to­gra­fic­ké pro­duk­ce při­sta­ve­na pro­mí­ta­cí kabi­na. Tak vznik­lo kino Svor­nost, za oku­pa­ce pře­jme­no­va­né na Orbis. Po vál­ce bylo zno­vu pře­jme­no­vá­no na kino Svět a pře­sta­vě­no na širo­ko­úh­lé pro­mí­tá­ní. Kon­cem 60. let bylo již­ně od budo­vy v akci „Z“ posta­ve­no let­ní kino. Prv­ně se zde pro­mí­ta­lo 30. dub­na 1968, napo­sle­dy 29. srp­na 2010. Kino Svět bylo v polo­vi­ně 70. let kom­plet­ně zre­kon­stru­o­vá­no, při posled­ní úpra­vě v polo­vi­ně 90. let 20. sto­le­tí byl kinosál pře­sta­věn na mul­ti­funkč­ní sál.

Přestavba
kavárna, beseda, přednáška, bar
Kavár­na

Na pod­zim roku 2012 bylo zapo­ča­to s rekon­struk­cí kina Svět na kul­tur­ní dům Echo, kte­rá trva­la 12 měsí­ců. Zámě­rem bylo umís­tit kul­tur­ní dům do stá­va­jí­cích pro­stor bez náro­ků na zvět­še­ní objek­tu. Po archi­tek­to­nic­ké strán­ce nemě­la budo­va jed­not­ný sty­lo­vý výraz a její pře­stav­ba se tak nemoh­la opřít o čis­tou slo­ho­vou rekon­struk­ci. Hlav­ním kri­té­ri­em bylo vyho­vět poža­dav­ku funkč­nos­ti kul­tur­ní­ho domu vyba­ve­né­ho moder­ním tech­nic­kým záze­mím a vytvo­řit tak kul­ti­vo­va­né pro­stře­dí vhod­né k pořá­dá­ní význam­ných spo­le­čen­ských udá­los­tí. To se poda­ři­lo a kul­tur­ní dům Echo byl slav­nost­ně ote­vřen 3. pro­sin­ce 2013. Celá rekon­struk­ce byla finan­co­vá­na z roz­počtu měs­ta, sta­veb­ní prá­ce a tech­no­lo­gie mají hod­no­tu téměř 32 mil. korun.

kultura, divadlo, koncert
Gale­rie

Zvlášt­ní pozor­nost si zaslou­ží osvět­le­ní objek­tu. Ori­gi­nál­ní řadu spe­ci­ál­ních osvět­lo­va­cích těles, jejichž design je jed­not­ný u všech inte­ri­é­ro­vých i exte­ri­é­ro­vých vari­ant, vytvo­ři­la pro Echo desig­nér­ka, sochař­ka a výtvar­ni­ce v kovu Chris­ti­ne Haber­mann von Hoch. Kaž­dý kus je ori­gi­nál, nesou­cí otisk autor­či­na oso­bi­té­ho umě­lec­ké­ho ruko­pi­su.

S pře­stav­bou kina Svět na kul­tur­ní dům v roce 2013 byla spo­je­na kul­ti­va­ce při­lehlé­ho pro­sto­ru. Po demo­li­ci zru­še­né­ho let­ní­ho kina tak vzni­kl v Lip­ní­ku dal­ší zají­ma­vý pro­stor. Vkus­ná par­ko­vá úpra­va zdo­bí oko­lí frek­ven­to­va­né pěší zóny, spo­ju­jí­cí cen­t­rum měs­ta se síd­liš­těm Zahrad­ní.

Sklepení

Roz­sáh­lé dvou­pod­laž­ní his­to­ric­ké skle­pe­ní je tvo­ře­no něko­li­ka vale­ně zakle­nu­tý­mi hala­mi vzá­jem­ně pro­po­je­ný­mi prů­cho­dy.

Objekt byl původ­ně sou­čás­tí kom­ple­xu budov kolem měš­ťan­ské­ho pivo­va­ru (dneš­ní budo­va Poli­cie ČR). Sdí­lí pro­to někte­ré spo­leč­né kon­struk­ce s domy na sou­sed­ních par­ce­lách (sever­ním a východ­ním smě­rem). Před 100 lety tedy slou­ži­ly tyto skle­py pivo­va­ru a dokon­ce z něj do skle­pů údaj­ně vedl pod sil­ni­cí sva­ži­tý tunel, kte­rým byly posí­lá­ny sudy s pivem.

Kon­cem 30. let k budo­vě Orlov­ny a sou­se­dí­cí­ho lido­vé­ho domu „Nad­skle­pí“ s hos­po­dou pat­ři­lo také let­ní hřiš­tě a stin­ná zahra­da.

Skle­py měly růz­né úče­ly. Pod­le vyprá­vě­ní pamět­ní­ků se pod Orlov­nou cvi­čí­va­lo, hrá­lo lout­ko­vé diva­dlo, skla­do­va­lo se zde pivo pro hos­po­du, poz­dě­ji v 70. letech se tu ucho­vá­va­lo ovo­ce a zele­ni­na.

Pod­le docho­va­ných zápi­sů z jed­ná­ní se ješ­tě v říj­nu 1989 uva­žo­va­lo o tom, že skle­py měly slou­žit jako stá­lý pro­ti­ra­di­ač­ní úkryt.

Sklepy si svůj unikátní ráz zachovaly dodnes, a to navzdory všem přestavbám budovy nad nimi