Trhy

  • elek­tro­nic­ký for­mu­lář k plně­ní ozna­mo­va­cí povin­nos­ti k uží­vá­ní veřej­né­ho pro­stran­ství a návrat­ku ke sta­že­ní ZDE

Vánočný jarmark

Ter­mín: 15. 12. 2017

Při­hláš­ky (ke sta­že­ní ZDEmusí být zaslá­ny na SVČ Lip­ník nad Beč­vou nej­poz­dě­ji do 31.10.2017.

Vybra­ným pro­dej­cům bude nej­poz­dě­ji do 16. 11. 2017 sdě­le­no čís­lo účtu, vari­a­bil­ní a spe­ci­fic­ký sym­bol. PLATBY MUSÍ BÝT uhra­ze­ny do 30. 11. 2017 a to bez­ho­to­vost­ně (pře­vo­dem na účet, vkla­dem na účet nebo slo­žen­kou, tak aby k 1. 12. byly již na účtu Měst­ské­ho úřa­du. Poz­dě­ji zasla­né plat­by již nemo­hou být zařa­ze­ny.) Na jejich zákla­dě bude zpra­co­vá­no roz­mís­tě­ní stán­ků.

Pokud pro­dej­ci nedo­sta­nou zprá­vu o jejich zařa­ze­ní do 16. 11. 2017, na akci neby­li vybrá­ni.