Trhy

  • Infor­ma­ce k trhům v roce 2017 budou brzy k dis­po­zi­ci na tom­to mís­tě
  • elek­tro­nic­ký for­mu­lář k plně­ní ozna­mo­va­cí povin­nos­ti k uží­vá­ní veřej­né­ho pro­stran­ství a návrat­ku ke sta­že­ní ZDE