Galerie Konírna


Úvod

konirna-01

Gale­rie Konír­na se nachá­zí v pra­vém (západ­ním) hos­po­dář­ském kří­d­le zám­ku v budo­vě býva­lé konír­ny pod střeš­ní zahra­dou.
Maji­te­lem objek­tu je měs­to Lip­ník nad Beč­vou.
Pří­stup do gale­rie je mož­ný přes atri­um na západ­ní stra­ně, do kte­ré­ho se vchá­zí kova­nou bran­kou ze zámec­ké­ho par­ku za scho­dy na střeš­ní zahra­du.

V pří­ze­mí gale­rie je k dis­po­zi­ci vel­ký výstav­ní sál - cit­li­vě upra­ve­ný roz­leh­lý pro­stor industri­ál­ní­ho rázu, kte­rý je vyba­ven kva­lit­ním gale­rij­ním mobi­li­á­řem a ský­tá výbor­né pod­mín­ky pro špič­ko­vé umě­lec­ké expo­zi­ce.

Nad hlav­ním sálem se vyu­ží­vá men­ší výstav­ní pro­stor Na Pat­ře, vhod­ný pro komor­ní výsta­vy, insta­la­ce sub­til­něj­ších expo­ná­tů či pane­lo­vé expo­zi­ce.

Uza­vře­ný ven­kov­ní pro­stor atria gale­rie na západ­ní stra­ně objek­tu nabí­zí pří­jem­né pose­ze­ní a mož­nost insta­la­ce vět­ších exte­ri­é­ro­vých objek­tů.

Historie objektu

5227Hos­po­dář­ská kří­d­la zám­ku dle docho­va­né iko­no­gra­fie vznik­la sou­čas­ně s výstav­bou hlav­ní zámec­ké budo­vy nebo krát­ce po ní – nej­poz­dě­ji k datu pře­ne­se­ní sprá­vy pan­ství z Hel­fštý­na do Lip­ní­ka v r. 1626. Písem­né zázna­my z kon­ce 18. sto­le­tí uvá­dě­jí, že v pra­vém (západ­ním) kří­d­le byly mašta­le pro koně a byty kočích. V roce 1830 se v odha­dech morav­ských pan­ství uvá­dě­jí v západ­ním kří­d­le koň­ské stá­je zakle­nu­té z jed­né polo­vi­ny a z dru­hé polo­vi­ny plo­cho­stro­pé.
V 60. letech 19. sto­le­tí zámek radi­kál­ně pseu­do­ba­rok­ně a pseu­do­em­pí­ro­vě pře­sta­vě­la maji­tel­ka pan­ství Gab­rie­la z Die­t­ri­chš­tej­na, pro­vda­ná Hatzfeld-Wil­denburg.
V r. 1869 je v popi­su budov kvů­li pojiš­tě­ní zapsán zámek, pra­vé a levé hos­po­dář­ské kří­d­lo. U pra­vé­ho hos­po­dář­ské­ho kří­d­la je podrob­ně uve­de­na zámec­ká tera­sa žele­zo­be­to­no­vá s koň­skou stá­jí a kočá­rov­nou.
Na stře­še konír­ny se nachá­zí uni­kát­ní střeš­ní zahra­da. Již z r. 1863 pochá­zí prv­ní ski­ca tuž­kou, na níž sta­vi­tel Josef Zür­ke navr­hl vybu­do­vá­ní tera­sy nad budo­vou koň­ských stá­jí.
Tak vznik­la tech­nic­ky zají­ma­vá a dodnes ori­gi­nál­ní střeš­ní zahra­da, nej­star­ší v zemích sever­ně od Alp, nej­star­ší na úze­mí Čes­ké repub­li­ky. Roz­lo­ha zahra­dy je cca 600 m².

Rekonstrukce

Rekon­struk­ce západ­ní­ho hos­po­dář­ské­ho kří­d­la zám­ku pro­bí­ha­la od břez­na roku 2009 do dub­na 2010 a její cel­ko­vé nákla­dy se vyhouply na 22 mil. korun. Měs­tu pomoh­la dota­ce z ROP Střed­ní Mora­va ve výši cca 16 mil. korun.
Opra­ve­ný objekt byl slav­nost­ně pře­dán veřej­nos­ti k uží­vá­ní 30. červ­na 2010.

Logo

Od jara roku 2010 zdo­bí pro­stor zámec­ké­ho nádvo­ří kova­ná plas­ti­ka KŮŇ umě­lec­ké­ho ková­ře Pav­la Tasov­ské­ho. Jed­ná se o nej­ob­lí­be­něj­ší expo­nát 5. roč­ní­ku exte­ri­é­ro­vé výsta­vy kovář­ské­ho umě­ní v Lip­ní­ku n. B. Kov ve měs­tě. Na čet­ná přá­ní oby­va­tel měs­to tuto plas­ti­ku po skon­če­ní výsta­vy zakou­pi­lo a umís­ti­lo před objekt býva­lé zámec­ké konír­ny. Inter­ak­tiv­ní kine­tic­ké umě­lec­ké dílo si oby­va­te­lé oblí­bi­li.  Plas­ti­ka se dokon­ce sta­la sym­bo­lem Konír­ny a ústřed­ním moti­vem gra­fic­ké­ho loga, jehož auto­rem je Ing. arch. Ladi­slav Pal­ko (do elek­tro­nic­ké podo­by jej pře­ve­dl gra­fik Roman Wita­sek a mír­nou úpra­vou s novým logem SVČ jej sjed­no­ti­la Ing. arch. Kris­tý­na Fran­ko­vá).


Aktuální výstavy

Kinematograf - výstava historických promítaček

Sta­ré pro­mí­ta­cí pří­stro­je ze sou­kro­mé sbír­ky Roma­na Pro­ke­še. Od optic­kých hra­ček po pří­stro­je z 19. a 20. sto­le­tí, včet­ně těch z býva­lé­ho lipen­ské­ho kina.
Ver­ni­sáž: čtvr­tek, 2. lis­to­pa­du v 16 hodin
Ter­mín:
od 3. 11. 2017 do 7. 1. 2018
Ote­ví­ra­cí doba: st-pá 13:00-16:00, so+ne 11:00-16:00
Pořa­da­tel: SVČ
Foto­ga­le­rie: ZDE
Pla­kát: pdf ke sta­že­ní
Pozván­ka: pdf ke sta­že­ní


Adresa a kontakt

Bra­tr­ská 358

75131 Lip­ník nad Beč­vou

Gale­rii Konír­na najde­te v are­á­lu zámec­ké­ho par­ku, kam lze dojít z uli­ce Bra­tr­ská. Kona­jí se zde ver­ni­sá­že, výsta­vy, ale i bese­dy nebo kon­cer­ty.