Pokud chce­te umět hez­ky tan­čit stan­dard­ní a latin­sko­a­me­ric­ké tan­ce, pak nevá­hej­te. A i když jsou kur­zy urče­né zejmé­na pro žáky osmých a devá­tých tříd, při­hlá­sit se do nich může kdo­ko­liv.