Pozor, taneč­ní kurz pro pokro­či­lé kvů­li nezájmu vůbec neo­t­ví­rá­me. Ote­vře­me však kur­zy Lati­na Kari­bik pro jed­not­liv­ce a taneč­ní kurz pro man­žel­ské a přá­tel­ské páry. Při­hlá­še­ní ješ­tě mož­né před začát­kem kurzu.