V Konír­ně vysta­vu­je své obra­zy Jan Kany­za Herec, muzi­kant, bás­ník, ale hlav­ně také malíř a význam­ný lipen­ský rodák Jan Kany­za vysta­vu­je svá díla z posled­ních let v gale­rii Konír­na. Ver­ni­sáž s názvem Pozd­ní sběr se usku­teč­ni­la v pátek 9. červ­na a Kany­za se jí k rados­ti Lipe­ňá­ků osob­ně účast­nil. Obra­zy zastou­pe­né na výsta­vě pochá­ze­jí z posled­ní doby auto­ra a vzni­ka­la při jeho … číst celý člá­nek