Píšeme o sobě nebo napsali o nás…

Akademie už není jen pro třetí věk

Vzdě­lá­vá­ní, kul­tu­ra a pozná­vá­ní jsou hlav­ním mot­tem cyk­lu Aka­de­mie, kte­rý pořá­dá Stře­dis­ko vol­né­ho času v pra­vi­del­ných inter­va­lech. „Teď už ne jen se zamě­ře­ním na seni­o­ry, ale pro všech­ny zájem­ce,“ vzka­zu­je orga­ni­zá­tor­ka Marie Šulá­ko­vá. Téma­ta v nabíd­ce jsou pod­le ní roz­ma­ni­tá a měla by zaujmout lidi s hlub­ším zájmem o his­to­rii, poli­ti­ku, zdra­ví, hud­bu nebo ces­to­vá­ní. „V minu­lém škol­ním … číst celý článek

Chcete se naučit tančit? Přihlaste se do podzimních kurzů v Echu

Do ple­so­vé sezó­ny je sice ješ­tě dale­ko. Avšak nej­vyš­ší čas zopa­ko­vat si taneč­ní kro­ky nebo se nau­čit i něco víc. Pokud pat­ří­te mezi milov­ní­ky tan­ce, máte mož­nost při­hlá­sit se do pod­zim­ních taneč­ních kur­zů, kte­ré od 11. lis­to­pa­du pove­de v KD Echo taneč­ní mis­tr Filip Swě­tík. Může­te navště­vo­vat taneč­ní pro pokro­či­lé, po kte­rých vola­li zejmé­na absol­ven­ti letoš­ních před­ta­neč­ních … číst celý článek

V Konírně vystavuje známý český kreslíř Štěpán Mareš

Nej­pr­ve se zdá­lo, že jde o omyl. Do Gale­rie Konír­na v Lip­ní­ku nad Beč­vou při­šlo tolik lidí, až to Ště­pá­na Mare­še, kte­rý zde ote­ví­ral svou autor­skou výsta­vu, zmát­lo: Víte urči­tě, že jste tu správ­ně? Nepři­šli jste tře­ba na Leo­še Mare­še?“ Když se dozvě­děl, že ne – že všich­ni pří­tomní jsou v gale­rii správ­ně a vůbec netou­ží … číst celý článek

Kristína přilákala na náměstí davy fanoušků

img_07

Slo­ven­ská zpě­vač­ka Kris­tí­na byla hlav­ní hvězdou Sva­to­ja­kub­ských hodů. Na náměs­tí ji v nedě­li 23. srp­na při­šly pod­po­řit davy fanouš­ků. Zpě­vač­ce zná­mé zejmé­na rádi­o­vý­mi hity jako Jablč­ko či Hore­hro­nie se atmo­sfé­ra na pro­slu­ně­ném náměs­tí líbi­la. „Moc jsem se k vám těši­la. Máte to tady krás­né,“ pochvá­li­la. Slav­nos­ti měs­ta se kona­ly tra­dič­ně před svát­kem sva­té­ho Jaku­ba. Kul­tur­ní pro­gram začal … číst celý článek

Lipenské kulturní léto skvěle odstartovala v pátek 7. 7. Lipenská Hudební Společnost LIHUS.

19780465_1361455027257409_6561045920066066400_o

Lipen­ské kul­tur­ní léto skvě­le odstar­to­va­la v pátek 7. 7. Lipen­ská Hudeb­ní Spo­leč­nost LIHUS. Pří­z­niv­ci této tra­dič­ní akce i kape­ly nemě­li pro­blém tre­fit na nové mís­to koná­ní - do kavár­ny Konír­na. Jedi­né dile­ma, kte­ré bude ovšem na open air akcích vždy vel­kým otaz­ní­kem, bylo poča­sí. Bude pršet? Nebu­de pršet? Byli jsme nako­nec nuce­ni vyzkou­šet obě vari­an­ty … číst celý článek

Maleníček slavil 35. narozeniny.

Male­ní­ček sla­vil 35. naro­ze­ni­ny. Ve čtvr­tek 29. červ­na se celý večer nesl ve zna­me­ní vzá­jem­ných díků za spo­lu­prá­ci, kte­rá ved­la ke vzni­ku i úspě­chům sou­bo­ru, jenž se zabý­vá zpra­co­vá­vá­ním lido­vých tra­dic z lipen­ské­ho Záho­ří. Dvě taneč­ní vystou­pe­ní a pořad o drá­te­nic­kém řemes­le při­pra­vi­ly pro ten­to večer s dět­mi vedou­cí Kvě­to­sla­va Kohout­ko­vá, kte­rá stá­la u zro­du … číst celý článek

Kondiční cvičení přes prázdniny

Kon­dič­ní cvi­če­ní s mož­nos­tí hlí­dá­ní dětí pokra­ču­je i přes prázd­ni­ny. Příjď­te se zacvi­čit kaž­dou stře­du od 09:00-10:00, lek­ce 60Kč, s hlí­dá­ním 80Kč.

V Konírně vystavuje své obrazy Jan Kanyza

Herec, muzi­kant, bás­ník, ale hlav­ně také malíř a význam­ný lipen­ský rodák Jan Kany­za vysta­vu­je svá díla z posled­ních let v gale­rii Konír­na. Ver­ni­sáž s názvem Pozd­ní sběr se usku­teč­ni­la v pátek 9. červ­na a Kany­za se jí k rados­ti Lipe­ňá­ků osob­ně účast­nil. Obra­zy zastou­pe­né na výsta­vě pochá­ze­jí z posled­ní doby auto­ra a vzni­ka­la při jeho fran­couz­ských poby­tech, kde má pro­na­ja­tý ate­li­ér. … číst celý článek

Město podporuje zájmové aktivity SVČ. Děkujeme

Množ­ství akti­vit by si pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce měs­ta moh­la jen stě­ží dovo­lit bez gran­to­vé pod­po­ry, kte­rou rad­ni­ce i v letoš­ním škol­ním roce Stře­dis­ku vol­né­ho času poskyt­la. Jak kon­krét­ně pení­ze z měs­ta pomoh­ly?   Taneč­ní sku­pi­ny se pro­bo­jo­va­ly až na mis­trov­ství ČR Že se taneč­ním sku­pi­nám v Lip­ní­ku už dlou­ho­do­bě daří, není žád­ná novin­ka. Při SVČ jich půso­bí dokon­ce devět a ze sou­tě­ží vozí ta nej­lep­ší … číst celý článek