Píšeme o sobě nebo napsali o nás…

V kavárně Echa se dozvíte o hudebním géniovi Josefu Myslivečkovi

Živo­tu a dílu hudeb­ní­ho skla­da­te­le Jose­fa Mys­li­več­ka se bude ten­to­krát věno­vat ve své před­náš­ce 11. pro­sin­ce muzi­ko­lož­ka Mar­ti­na Havla­so­vá. Bese­da i s ukáz­kou hud­by začne v kavár­ně KD Echo v 16.30 hodin. Mys­li­ve­ček je pova­žo­ván za nej­vý­znam­něj­ší­ho čes­ké­ho skla­da­te­le 18. sto­le­tí a důle­ži­té­ho před­sta­vi­te­le evrop­ské hud­by před­kla­si­cis­tic­ké­ho obdo­bí. Jeho tvor­bu vyso­ce oce­ňo­val i W. A. Mozart, s nímž … číst celý člá­nek

Na vánočním jarmarku se pohoupeme v rytmu reggae

Vánoč­ní jar­mark při­pa­dá na pátek 15. pro­sin­ce. Kro­mě stán­ko­vé­ho pro­de­je zbo­ží, pun­čů a dob­rot láka­jí pořa­da­te­lé i na kul­tur­ní pro­gram. Pro­gram na pódiu, jež se kaž­do­roč­ně stá­vá sou­čás­tí před­vá­noč­ní­ho lipen­ské­ho náměs­tí, zavr­ší­me ten­to­krát s olo­mouc­kou kape­lou Home­bwoy­ras­ta. Poně­kud netra­dič­ně a zve­se­la, aby se lidé v té zimě zahřá­li nejen pun­čem nebo sva­ře­ným vínem, ale tře­ba i … číst celý člá­nek

Příměstské tábory v SVČ: Co chystáme do jara?

img_3111

Pří­měst­ské tábo­ry v SVČ se už dáv­no osvěd­či­ly a zís­ka­ly obli­bu u dětí i rodi­čů, kte­ří jim čas­to kvů­li zaměst­ná­ní nemo­hou věno­vat tolik času či vyhle­dá­va­jí pro své rato­les­ti zají­ma­vý pro­gram. Mno­hé děti jsou u nás už jako doma a těší se na akti­vi­ty, kte­ré jim vedou­cí vždy s peč­li­vos­tí a lás­kou při­pra­ví. Co jsme při­pra­vi­li ten­to­krát? … číst celý člá­nek

Vánoční koncert v Echu letos odzpívá Zuzana Stirská z divadla Semafor

Spo­leč­ně se svým sou­bo­rem Fine Gospel Times vystou­pí Zuza­na Stir­ská v pořa­du Bez toho nejsou Váno­ce v úte­rý 19. pro­sin­ce v 19 hodin. Vstu­pen­ky sto­jí v před­pro­de­ji 290 Kč, na mís­tě budou za 340 Kč. Kdo je Zuza­na Stir­ská? Už jako jede­nác­ti­le­té děv­če účin­ko­va­la v pořa­dech a hrách Jiří­ho Suché­ho -Ten pes je váš?, "Čaro­děj­ky", "Kyti­ce", “Pla­ka­la pan­na, pla­ka­la..” … číst celý člá­nek

Vánoční strom a první svíci rozsvítíme s Pavlem Novákem. Druhá a třetí se na adventním věnci rozhoří s koncerty dětí

Po vel­kém loň­ském úspě­chu i letoš­ní Advent v Lip­ní­ku odstar­tu­je v nedě­li 3. pro­sin­ce v 17 hodin na náměs­tí kon­cer­tem Pav­la Nová­ka. V ten­to den dojde k žeh­ná­ní advent­ní­ho věn­ce, jenž ozdo­bí mari­án­ský sloup, zapá­lí­me na něm prv­ní sví­ci a spo­leč­ně s před­sta­vi­te­li měs­ta slav­nost­ně roz­sví­tí­me vánoč­ní strom. Dal­ší nedě­le 10. pro­sin­ce bude pat­řit vystou­pe­ní … číst celý člá­nek

Lipenská kulturní zima – noviny, které pro vás připravilo SVČ

Stře­dis­ko vol­né­ho času vydá­vá dal­ší mimo­řád­né novi­ny. Ten­to­krát s názvem Lipen­ská kul­tur­ní zima. Najde­te je v kan­ce­lá­ři SVČ, TIC nebo v Echu. „Kul­tur­ní život v Lip­ní­ku je boha­tý i v zimě a čas­ně zja­ra. A to je také důvod, proč jsme se roz­hod­li při­pra­vit pro­gram v novi­no­vé podo­bě, kde budou mít čte­ná­ři vše pěk­ně pohro­ma­dě ve for­mě podrob­něj­ších a … číst celý člá­nek

V kostele sv. Františka se uskuteční koncert kněžské gregoriánské scholy

Během letoš­ní­ho advent­ní­ho obdo­bí vystou­pí se svým pro­gra­mem u sv. Fran­tiš­ka kněž­ská gre­go­ri­án­ská scho­la. Sta­ne se to v sobo­tu 16. pro­sin­ce před tře­tí nedě­lí advent­ní, kon­cert začne 17 hodin. Vystou­pe­ní je umož­ně­no díky gran­tu Měs­ta Lip­ník nad Beč­vou, vstup­né je dob­ro­vol­né. Orga­ni­zá­tor Pavel Tomáš polo­žil umě­lec­ké­mu vedou­cí­mu sou­bo­ru P. Ale­ši Písa­řo­vi­co­vi něko­lik otá­zek. Při­bliž­te nám, … číst celý člá­nek

Hvězdné mapy představí v Echu astronom Karel Trutnovský

Do kavár­ny Echa při­je­de v pon­dě­lí 13. lis­to­pa­du ast­ro­nom Karel Trut­nov­ský z pro­s­tě­jov­ské hvězdár­ny. Pro zájem­ce o ast­ro­no­mii vybral téma o hvězd­ných mapách. Před­náš­ka začne v 16.30 hodin. Po jejím skon­če­ní násle­du­je v pří­pa­dě dob­ré­ho poča­sí pozo­ro­vá­ní hvězd­né oblo­hy ast­ro­no­mic­kým dale­ko­hle­dem. „Pro­hléd­ne­me si mlho­vi­ny, dvojhvězdy, hvězdo­ku­py a naše puto­vá­ní hvězd­nou oblo­hou zakon­čí­me u vzdá­le­né gala­xie,“ … číst celý člá­nek

Konírnu v listopadu zaplaví staré promítačky

Sta­ré pro­mí­ta­cí pří­stro­je, mezi nimiž nebu­dou chy­bět ani ty z býva­lé­ho lipen­ské­ho kina, před­sta­ví v gale­rii Konír­na inter­ak­tiv­ní výsta­va Kine­ma­to­graf, kte­rou zahá­jí ve čtvr­tek 2. lis­to­pa­du v 16 hodin ver­ni­sáž. Desít­ky expo­ná­tů ze sou­kro­mé sbír­ky Roma­na Pro­ke­še zahr­nu­jí optic­ké hrač­ky, pro­mí­ta­cí pří­stro­je z 19. i 20. sto­le­tí. Výsta­va je pře­hlíd­kou his­to­ric­kých pro­mí­ta­cích pří­stro­jů, kamer a optic­kých hra­ček, jež samy … číst celý člá­nek

Václav Koubek přijede do Lipníka koncertovat i s kapelou

Říká se o něm, že jeho pro­jev je zrov­na tak pros­tý jako ves­nic­ká hos­po­da a zrov­na tak hlu­bo­ký jako duše člo­vě­ka. Vác­lav Kou­bek je čes­ký pís­nič­kář a har­mo­ni­kář, spi­so­va­tel, herec a reži­sér a kdo už ho někdy zažil na pódiu nebo v klu­bu ví, že z jeho před­sta­ve­ní ode­jde nabi­tý dobrou ener­gií z las­ka­vé­ho humo­ru uměl­ce. Do … číst celý člá­nek

Akademie už není jen pro třetí věk

Vzdě­lá­vá­ní, kul­tu­ra a pozná­vá­ní jsou hlav­ním mot­tem cyk­lu Aka­de­mie, kte­rý pořá­dá Stře­dis­ko vol­né­ho času v pra­vi­del­ných inter­va­lech. „Teď už ne jen se zamě­ře­ním na seni­o­ry, ale pro všech­ny zájem­ce,“ vzka­zu­je orga­ni­zá­tor­ka Marie Šulá­ko­vá. Téma­ta v nabíd­ce jsou pod­le ní roz­ma­ni­tá a měla by zaujmout lidi s hlub­ším zájmem o his­to­rii, poli­ti­ku, zdra­ví, hud­bu nebo ces­to­vá­ní. „V minu­lém škol­ním … číst celý člá­nek

Chcete se naučit tančit? Přihlaste se do podzimních kurzů v Echu

Do ple­so­vé sezó­ny je sice ješ­tě dale­ko. Avšak nej­vyš­ší čas zopa­ko­vat si taneč­ní kro­ky nebo se nau­čit i něco víc. Pokud pat­ří­te mezi milov­ní­ky tan­ce, máte mož­nost při­hlá­sit se do pod­zim­ních taneč­ních kur­zů, kte­ré od 11. lis­to­pa­du pove­de v KD Echo taneč­ní mis­tr Filip Swě­tík. Může­te navště­vo­vat taneč­ní pro pokro­či­lé, po kte­rých vola­li zejmé­na absol­ven­ti letoš­ních před­ta­neč­ních … číst celý člá­nek

V Konírně vystavuje známý český kreslíř Štěpán Mareš

Nej­pr­ve se zdá­lo, že jde o omyl. Do Gale­rie Konír­na v Lip­ní­ku nad Beč­vou při­šlo tolik lidí, až to Ště­pá­na Mare­še, kte­rý zde ote­ví­ral svou autor­skou výsta­vu, zmát­lo: Víte urči­tě, že jste tu správ­ně? Nepři­šli jste tře­ba na Leo­še Mare­še?“ Když se dozvě­děl, že ne – že všich­ni pří­tomní jsou v gale­rii správ­ně a vůbec netou­ží … číst celý člá­nek

Kristína přilákala na náměstí davy fanoušků

img_07

Slo­ven­ská zpě­vač­ka Kris­tí­na byla hlav­ní hvězdou Sva­to­ja­kub­ských hodů. Na náměs­tí ji v nedě­li 23. srp­na při­šly pod­po­řit davy fanouš­ků. Zpě­vač­ce zná­mé zejmé­na rádi­o­vý­mi hity jako Jablč­ko či Hore­hro­nie se atmo­sfé­ra na pro­slu­ně­ném náměs­tí líbi­la. „Moc jsem se k vám těši­la. Máte to tady krás­né,“ pochvá­li­la. Slav­nos­ti měs­ta se kona­ly tra­dič­ně před svát­kem sva­té­ho Jaku­ba. Kul­tur­ní pro­gram začal … číst celý člá­nek

Lipenské kulturní léto skvěle odstartovala v pátek 7. 7. Lipenská Hudební Společnost LIHUS.

19780465_1361455027257409_6561045920066066400_o

Lipen­ské kul­tur­ní léto skvě­le odstar­to­va­la v pátek 7. 7. Lipen­ská Hudeb­ní Spo­leč­nost LIHUS. Pří­z­niv­ci této tra­dič­ní akce i kape­ly nemě­li pro­blém tre­fit na nové mís­to koná­ní - do kavár­ny Konír­na. Jedi­né dile­ma, kte­ré bude ovšem na open air akcích vždy vel­kým otaz­ní­kem, bylo poča­sí. Bude pršet? Nebu­de pršet? Byli jsme nako­nec nuce­ni vyzkou­šet obě vari­an­ty … číst celý člá­nek

Maleníček slavil 35. narozeniny.

Male­ní­ček sla­vil 35. naro­ze­ni­ny. Ve čtvr­tek 29. červ­na se celý večer nesl ve zna­me­ní vzá­jem­ných díků za spo­lu­prá­ci, kte­rá ved­la ke vzni­ku i úspě­chům sou­bo­ru, jenž se zabý­vá zpra­co­vá­vá­ním lido­vých tra­dic z lipen­ské­ho Záho­ří. Dvě taneč­ní vystou­pe­ní a pořad o drá­te­nic­kém řemes­le při­pra­vi­ly pro ten­to večer s dět­mi vedou­cí Kvě­to­sla­va Kohout­ko­vá, kte­rá stá­la u zro­du … číst celý člá­nek

Kondiční cvičení přes prázdniny

Kon­dič­ní cvi­če­ní s mož­nos­tí hlí­dá­ní dětí pokra­ču­je i přes prázd­ni­ny. Příjď­te se zacvi­čit kaž­dou stře­du od 09:00-10:00, lek­ce 60Kč, s hlí­dá­ním 80Kč.

V Konírně vystavuje své obrazy Jan Kanyza

Herec, muzi­kant, bás­ník, ale hlav­ně také malíř a význam­ný lipen­ský rodák Jan Kany­za vysta­vu­je svá díla z posled­ních let v gale­rii Konír­na. Ver­ni­sáž s názvem Pozd­ní sběr se usku­teč­ni­la v pátek 9. červ­na a Kany­za se jí k rados­ti Lipe­ňá­ků osob­ně účast­nil. Obra­zy zastou­pe­né na výsta­vě pochá­ze­jí z posled­ní doby auto­ra a vzni­ka­la při jeho fran­couz­ských poby­tech, kde má pro­na­ja­tý ate­li­ér. … číst celý člá­nek

Město podporuje zájmové aktivity SVČ. Děkujeme

Množ­ství akti­vit by si pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce měs­ta moh­la jen stě­ží dovo­lit bez gran­to­vé pod­po­ry, kte­rou rad­ni­ce i v letoš­ním škol­ním roce Stře­dis­ku vol­né­ho času poskyt­la. Jak kon­krét­ně pení­ze z měs­ta pomoh­ly?   Taneč­ní sku­pi­ny se pro­bo­jo­va­ly až na mis­trov­ství ČR Že se taneč­ním sku­pi­nám v Lip­ní­ku už dlou­ho­do­bě daří, není žád­ná novin­ka. Při SVČ jich půso­bí dokon­ce devět a ze sou­tě­ží vozí ta nej­lep­ší … číst celý člá­nek

Uvedení Hanzlíkovy opery v Lipníku se setkalo s mimořádným ohlasem

img_6752

Neo­ba­rok­ní ope­ra Slzy Ale­xan­dra Veli­ké­ho se pod tak­tov­kou auto­ra díla, skla­da­te­le a muzi­ko­lo­ga Tomá­še Hanz­lí­ka ode­hrá­la v Echu v pátek 2. červ­na. Vypra­vě­čem, kte­rý pro­vá­zel divá­ky dějem, byl cha­risma­tic­ký Jan Pře­u­čil. Insce­na­ci před­chá­ze­la bese­da v kavár­ně, na kte­ré Tomáš Hanz­lík sezná­mil zájem­ce napří­klad s tím, že ope­ra je jeho tře­tí v pořa­dí, kdy pro námět … číst celý člá­nek

Letní kino U čápa začíná. Den před vysvědčením promítne Lichožrouty

Fil­mem Licho­žrou­ti zahá­jí ve čtvr­tek 29. červ­na pro­mí­ta­cí sezó­nu Let­ní kino U čápa. Na tera­se KD Echo tak začne plejá­da open air akcí, kte­ré chys­tá na prázd­ni­ny SVČ v rám­ci Lipen­ské­ho kul­tur­ní­ho léta. O čem jsou Licho­žrou­ti? Rodin­ný, ani­mo­va­ný i dob­ro­druž­ný film pojed­ná­vá o rados­tech a stras­tech zlo­dě­jů pono­žek - Licho­žrou­tů  a jejich sou­ži­tí s lid­mi.  Vzni­kl pod­le best­selle­ru … číst celý člá­nek

Předtaneční kurz pro deváťáky završil báječný ples

img_5755

S mimo­řád­ným ohla­sem se v kul­tur­ním domě Echo setkal před­ta­neč­ní kurz pro žáky devá­tých tříd. Pod vede­ním mis­tra Fili­pa Swě­tí­ka a jeho part­ner­ky Tere­zy se jej letos zúčast­ni­lo takřka 70 dětí. Deset lek­cí zavr­šil ples v pátek 5. květ­na, kde dív­ky a mlá­den­ci pro­vě­ři­li své zna­los­ti spo­le­čen­ských tan­ců před zra­ky svých rodi­čů a přá­tel.

"Škoda lásky" si zazpívalo celé náměstí

img_6037

Vojen­ská hud­ba AČR spo­lu se sólis­ty zavr­ši­la tou­to zná­mou pís­ní vel­ko­le­pý kon­cert, kte­rý uspo­řá­da­la spo­leč­ně s měs­tem a SVČ v sobo­tu 13. květ­na. Mezi sólis­ty nechy­bě­li Nelly Řeho­řo­vá, Bára Basi­ko­vá, Pries­ter Sis­ters a Jan Smig­ma­tor. Slo­vem pro­vá­zel poslu­cha­če Vác­lav Žmo­lík. Měs­to se zařa­di­lo mezi šes­ti­ci vybra­ných v zemi, kde se kon­cert pod zášti­tou náčel­ní­ka Gene­rál­ní­ho … číst celý člá­nek

Květnová Kinokavárna se věnovala autismu

img_5859

Nor­mál­ní autis­tic­ký film a bese­da s kla­ví­ris­tou Deni­sem Szal­bo­tem - tako­vá byla květ­no­vá Kino­ka­vár­na v Echu, kte­rá se kona­la ve čtvr­tek 11. 5. Čtr­nác­ti­le­tý Denis ohro­mil pří­tom­né nejen nád­her­ným kla­vír­ním pro­je­vem, ale pře­kva­pil i zpě­vem a výřeč­nos­tí s boha­tou slov­ní záso­bou, za kte­rou by se nemu­sel sty­dět ani uči­tel. Děku­je­me za dojem­ný a sil­ný záži­tek … číst celý člá­nek

Dopravní soutěž v Lipníku prověřila děti z lipenských i regionálních škol

Test z pra­vi­del sil­nič­ní­ho pro­vo­zu, jíz­da zruč­nos­ti přes pře­káž­ky, jíz­da na doprav­ním hřiš­ti a zkouš­ka zna­los­tí prv­ní pomo­ci – to jsou čty­ři dis­ci­plí­ny tra­dič­ní Doprav­ní sou­tě­že mla­dých cyk­lis­tů, kte­rá se kona­la ve čtvr­tek 4. květ­na na doprav­ním hřiš­ti v Lip­ní­ku nad Beč­vou. Urče­ná byla pro žáky ve věku od 9 do 16 let. V oblast­ním klá­ní nejmlad­ších obstá­ly nej­lé­pe … číst celý člá­nek

Dílny, tanec a bubnování. Takový byl Beltain v areálu SVČ

img_5160

Pře­hlíd­kou taneč­ních sku­pin začal vese­lý rej ve sty­lu kelt­ské­ho svát­ku Bel­ta­in.  Akce čaro­děj­nic­ká i bylin­kář­ská záro­veň se kona­la v posled­ní dub­no­vý den v are­á­lu Stře­dis­ka vol­né­ho času. Svá­tek na osla­vu ohně a léči­vých vod, roz­lou­če­ní s dlou­hou zimou a vítá­ní jara dopl­ni­li pořa­da­te­lé boha­tým pro­gra­mem. Děti měly mož­nost malo­vat barva­mi na dře­vo i kámen, vyrá­bě­ly si … číst celý člá­nek

Kavárna Konírna otevře poprvé ve středu 10. května. A otevírací doba?

Také už se těší­te na dobrou kávu v zámec­kém par­ku? Kavár­na Konír­na se ote­vře popr­vé ve stře­du 10. 5. Ote­vře­no pak bude do 11. 6. vždy od stře­dy do nedě­le v čase 13 až 19 hodin. Od 13. 6. do kon­ce sezó­ny může­te kavár­nu navští­vit vždy od úte­rý do nedě­le v čase 11 až 20 … číst celý člá­nek

Naši horolezci z oddílu Zorky Hradilové při SVČ si na Zelený čtvrtek udělali výlet

img_20170413_110349

Vla­kem vyra­zi­li na Pul­čin­ské ská­ly. Nachá­ze­jí se v jiho­vý­chod­ní čás­ti CHKO Bes­ky­dy, asi 0.5 km sever­ně od obce Pul­čín. Pul­čin­ské ská­ly jsou nej­vět­ším morav­ským skal­ním laby­rin­tem, kte­rý se nachá­zí v nad­moř­ské výš­ce 600-750 m. A tady je malá foto­ga­le­rie z výle­tu, na kte­rém potka­li… tře­ba i mlo­ka.

Slavnými hity od Beatles potěšilo revivalové uskupení The Backwards

img_4836-2

Kape­la The Bac­k­wards vrá­ti­la ve čtvr­tek 6. 4. poslu­cha­če své­ho kon­cer­tu v čase. Ve dvou­a­půl­ho­di­no­vé hudeb­ní pro­duk­ci se svě­tel­ný­mi efek­ty a věro­hod­ný­mi kos­týmy se čtve­ři­ce skvě­lých muzi­kan­tů před­ved­la v rolích Joh­na, Pau­la, Rin­ga a Geor­ge z legen­dár­ních The Beat­les. Zazně­ly snad všech­ny slav­né hity. Něko­lik hudeb­ních fajnšme­krů, kte­ří na kon­cert zaví­ta­li, oce­ni­li kva­lit­ní před­sta­ve­ní. „Měl … číst celý člá­nek

Maleníček se o Velikonocích ukázal v Praze i na Helfštýně

dscn1774

Morav­ský folklor v plné pará­dě před­ved­ly děti z folklor­ní­ho sou­bo­ru Male­ní­ček o Veli­ko­no­cích v Pra­ze i na Hel­fštýně. Sou­bor půso­bí při SVČ Lip­ník a fun­gu­je i díky gran­to­vé pod­po­ře měs­ta. Jak se Male­níč­ku na cestách daři­lo, popi­su­je vedou­cí sou­bo­ru Kvě­to­sla­va Kohout­ko­vá: Na Bílou jsme s dět­mi nased­li v Pře­ro­vě do Leo Expre­su a spo­leč­ně s rodi­či a naši­mi pří­z­niv­ci … číst celý člá­nek

Horolezci z Lipníka kralují na nominačních závodech letošní sezóny

Horo­lez­ci z Lip­ní­ka už od úno­ra vozí medai­le z nomi­nač­ních závo­dů. Zdo­lat ty nej­těž­ší v kon­ku­ren­ci nej­lep­ších lez­ců je však tepr­ve čeká. Mezi jmé­ny našich bor­ců nechy­bí Jakub Koneč­ný, Jakub Sko­č­do­po­le či Mar­tin Chy­til. Všich­ni z Horo­le­zec­ké­ho oddí­lu při SVČ Lip­ník, kte­rý fun­gu­je i díky gran­to­vé pod­po­ře měs­ta. Sezó­na zača­la v úno­ru regi­o­nál­ním závo­dem Slo­vác­ký open v Uher­ském Bro­dě. Jakub … číst celý člá­nek

Nepatrná fotodokumentace z velkolepé show

img_4836-2

Kape­la The Bac­k­wards vrá­ti­la ve čtvr­tek 6. 4. poslu­cha­če své­ho kon­cer­tu v čase. Ve dvou­a­půl­ho­di­no­vé hudeb­ní pro­duk­ci se svě­tel­ný­mi efek­ty a věro­hod­ný­mi kos­týmy se čtve­ři­ce skvě­lých muzi­kan­tů před­ved­la v rolích Joh­na, Pau­la, Rin­ga a Geor­ge z legen­dár­ních The Beat­les. Zazně­ly snad všech­ny slav­né hity. Něko­lik hudeb­ních kri­ti­ků, kte­ří na kon­cert zaví­ta­li, oce­ni­li kva­lit­ní před­sta­ve­ní.

Maleníček to skoncoval se zimou

img_4725

Jejím sym­bo­lem je v našem kra­ji Mora­na, kte­rá se zdo­bí vyfouk­nu­tý­mi vej­ci a šaty. Při tra­dič­ním ritu­á­lu ji dív­ky na bře­hu řeky odstro­jí a zapá­le­nou vho­dí do vody. A tak kon­čí i v Lip­ní­ku zima a začí­ná jaro. Male­ní­ček s Mora­nou dopro­vo­dil v pon­dě­lí 3. 4. k řece prů­vod dětí z míst­ních škol a ško­lek. … číst celý člá­nek

Udílení cen města provázel smích i slzy

589

Udí­le­ní cen měs­ta v oblas­tech kul­tu­ry a spor­tu za léta 2015 a 2016 se ode­hrá­lo ve čtvr­tek 30. břez­na v kul­tur­ním domě Echo. Pro­gram, při kte­rém před­sta­vi­te­lé měs­ta oce­ni­li 15 osob­nos­tí, dopro­vo­di­la hudeb­ně hity z 60. let pře­rov­ská kape­la Tra­vellers. Mezi oce­ně­ný­mi Lipe­ňá­ky nechy­bě­la napří­klad míst­ní patri­ot­ka, kro­ni­kář­ka a kan­tor­ka Jar­mi­la Musi­lo­vá, hudeb­ník Jiří Kolář či … číst celý člá­nek

Halina vyprodala Echo. Sál se otřásal smíchem

img_0117

Sal­vy smí­chu se ozý­va­ly ze sálu kul­tur­ní­ho domu Echo při před­sta­ve­ní čes­ké spi­so­va­tel­ky, sce­nárist­ky, pub­li­cist­ky a vyda­va­tel­ky Hali­ny Pawlowské. Komic­ké vyprá­vě­ní v pro­gra­mu Manu­ál zra­lé ženy zavr­ši­la Pawlowská auto­gra­mi­á­dou. S dlou­hou fron­tou zájem­kyň o kni­hy si pak pří­jem­ná dáma ješ­tě asi hodi­nu po před­sta­ve­ní poví­da­la. Úspěš­ný pro­gram, kte­rý si nene­cha­ly ujít zejmé­na ženy z Lip­ní­ka i oko­lí, … číst celý člá­nek

Na Konfrontaci v Konírně prezentuje svá díla 19 výtvarníků

Ver­ni­sá­ží Kon­fron­ta­ce 3 odstar­to­va­la ve čtvr­tek 23. břez­na sezó­na v gale­rii Konír­na. Už od své­ho prvo­po­čát­ku v roce 2013 polo­ži­la Kon­fron­ta­ce základ tra­di­ci před­sta­vo­vat prá­ce lipen­ských výtvar­ní­ků for­mou bie­ná­le. Pře­hlíd­ku děl lipen­ských výtvar­ní­ků i mimo lipen­ských absol­ven­tů výtvar­né­ho obo­ru ZUŠ repre­zen­tu­jí díla cel­kem 19 auto­rů. Ver­ni­sáž zahá­jil sta­ros­ta měs­ta Milo­slav Při­kryl minu­tou ticha, kte­rá při­po­mně­la na kon­ci … číst celý člá­nek

Na Lipenský košt zavítalo přes 120 milovníků vína

Lipen­ský košt už má ve měs­tě tra­di­ci a mezi svý­mi pří­z­niv­ci vel­kou obli­bu. Koná se vždy na svá­tek Jose­fa v kul­tur­ním domě Echo. Ten­to­krát při­pa­dl na sobo­tu 18. břez­na. Pořa­da­te­lem akce je Stře­dis­ko vol­né­ho času a lipen­ská Vino­té­ka U Fran­tiš­ka. Gur­má­ni a milov­ní­ci vín tu měli mož­nost ochut­nat kolem 40 vzor­ků, také výbor­né sýry, uze­ni­ny a … číst celý člá­nek

Příměstské letní tábory nabízejí osm rozmanitých témat. Hlásit děti můžete už nyní.

Osm tema­tic­kých pří­měst­ských tábo­rů při­pra­vu­je­me na let­ní prázd­ni­ny. Vychá­zí­me tak vstříc zejmé­na zaměst­na­ným rodi­čům, kte­ří mohou ráno své rato­les­ti do stře­dis­ka při­vést a odpo­led­ne je opět vyzved­nout. Při­hláš­ky jsou k dis­po­zi­ci už nyní. Sta­čí si vybrat ter­mí­ny či téma­ta, kte­rá by moh­la děti zají­mat. Tábo­ry jsou zamě­ře­né na tanec, bas­ket­ball, gym­nasti­ku, pohád­ky, hud­bu, vědu, eko­lo­gii nebo … číst celý člá­nek

V Echu se besedovalo o hirudoterapii - léčebné metodě s pomocí pijavky

img_4466-kopie

O tom, jak pijav­ky lékař­ské pomá­ha­jí, uzdra­vu­jí a jaká je jejich budouc­nost ve zdra­vot­nic­tví poho­vo­ři­la v rám­ci cyk­lu Aka­de­mie III. věku Gab­rie­la Abr­ma­no­vá v pon­dě­lí 6. břez­na v kavár­ně KD Echo. Gab­rie­la Abr­ma­no­vá se zabý­vá mno­ha obo­ry v oblas­ti léči­tel­ství a pora­den­ství. Jed­ním z nich je i hiru­do­te­ra­pie – při­klá­dá­ní pijav­ky lékař­ské. Kde­ko­ho jen při … číst celý člá­nek

Reprezentační ples města s kapelou Blue Band Company a Histerkami

Dámy v krás­ných šatech a ele­gant­ní páno­vé, k tomu pře­rov­ská kape­la Blue Band Com­pa­ny v plné osmi­člen­né sesta­vě jak­se­pat­ří roze­zně­la sál kul­tur­ní­ho domu Echo zná­mý­mi taneč­ní­mi hity. Tako­vý byl repre­zen­tač­ní ples měs­ta, kte­rý se usku­teč­nil v sobo­tu 18. úno­ra. O dopro­vod­ný pro­gram se ten­to­krát posta­ral sou­bor His­ter­ky z Rož­no­va pod Rad­hoš­těm s taneč­ní a svě­tel­nou show. Z boha­té tom­bo­ly si šťast­ní výher­ci … číst celý člá­nek

Archeolog v Echu povyprávěl o nálezech v úseku dálnice z Lipníka do Přerova

O tom, jak se asi žilo před více než 3000 lety v oko­lí Lip­ní­ka, při­jel do kavár­ny Echa v pon­dě­lí 16. úno­ra povyprá­vět Arka­diusz Tajer z olo­mouc­ké­ho Arche­o­lo­gic­ké­ho cen­t­ra. Vychá­zel při­tom z výzku­mu, kte­rý arche­o­lo­go­vé pro­vá­dě­li při stav­bě před­po­sled­ní­ho úseku dál­ni­ce D1 z Lip­ní­ka do Pře­ro­va. Ten je nyní u kon­ce, odbor­ní­ci teď vyjíž­dě­jí už jen do míst, kde se … číst celý člá­nek

Do karnevalového reje zapojili klauni děti i rodiče

img_3827

Pes­t­rý a vese­lý kar­ne­va­lo­vý pro­gram obsta­ra­li v sobo­tu 21. led­na v kul­tur­ním domě Echo Klauni na vol­né noze. Dva pru­ho­va­ní muží­ci v klo­bou­ku a rádi­ov­ce Alois Veme­no a Bedřich Voháň­ka pro­klá­da­li taneč­ní hry, sou­tě­že a tan­ce klaun­ský­mi čís­ly. Nechy­bě­la ani bub­li­no­vá show a tom­bo­la, jejíž hlav­ní výhrou bylo pět ply­šo­vých med­vě­dů. Klauni na vol­né noze spo­leč­ně roz­ve­se­lu­jí děti … číst celý člá­nek

Postupně se pro mě paličkování stalo drogou, říká o své práci Jitka Hanáková, která vystavuje v Konírně

Do palič­ko­va­né kraj­ky se odě­la kon­cem lis­to­pa­du gale­rie Konír­na. Výsta­va morav­ských kraj­ká­řek, kte­rou při­pra­vi­la jed­na z nich, je plná jem­nos­ti, peč­li­vos­ti, žen­skosti. Autor­ka ori­gi­nál­ní expo­zi­ce Krá­sa ruč­ně palič­ko­va­né kraj­ky pro­po­ju­je moder­ní poje­tí i s foto­gra­fií, kera­mi­kou či sklem. Sama je foto­gra­f­ka a výtvar­ni­ce, naro­di­la se v Olo­mou­ci a letos osla­vi­la šede­sá­ti­ny.

Turisté ze Salamandru si užili halloween, spolu oslaví i Vánoce

Děti z turis­tic­ké­ho krouž­ku Sala­man­dr neza­há­lí. Od pod­zi­mu do kon­ce roku si uží­va­jí rado­ván­ky, kte­ré sou­vi­se­jí nej­čas­tě­ji s jejich tra­dič­ní­mi akce­mi. Tak tře­ba posled­ní víkend v říj­nu si uží­va­ly Halloween­ské noco­vá­ní. V sobo­tu dopo­led­ne si děti samy nachys­ta­ly a uva­ři­ly v kot­lí­ku na ohni a utka­ly se v halloween­ských sou­tě­žích. „V pod­ve­čer běha­ly po are­á­lu stře­dis­ka s bater­ka­mi a hle­da­ly … číst celý člá­nek

Lipeňák Jakub Konečný je ve své kategorii čtvrtý nejlepší lezec světa na obtížnost

Na mis­trov­ství svě­ta mlá­de­že v sou­těž­ním leze­ní v čín­ském Guan­g­zhou skon­čil Jakub Koneč­ný těs­ně ved­le bed­ny. I tak je čtvr­té mís­to vyni­ka­jí­cím úspě­chem nejen pro lipen­ské­ho šam­pi­ó­na, ale i pro celý horo­le­zec­ký klub, kte­rý půso­bí při SVČ. „Zaplať­pánbůh za to. Měl sice na bed­nu, ale i tak doká­zal vybo­jo­vat nej­lep­ší umís­tě­ní z celé čes­ké výpra­vy,“ … číst celý člá­nek