Píšeme o sobě nebo napsali o nás…

Lipenské kulturní léto skvěle odstartovala v pátek 7. 7. Lipenská Hudební Společnost LIHUS.

19780465_1361455027257409_6561045920066066400_o

Lipen­ské kul­tur­ní léto skvě­le odstar­to­va­la v pátek 7. 7. Lipen­ská Hudeb­ní Spo­leč­nost LIHUS. Pří­z­niv­ci této tra­dič­ní akce i kape­ly nemě­li pro­blém tre­fit na nové mís­to koná­ní - do kavár­ny Konír­na. Jedi­né dile­ma, kte­ré bude ovšem na open air akcích vždy vel­kým otaz­ní­kem, bylo poča­sí. Bude pršet? Nebu­de pršet? Byli jsme nako­nec nuce­ni vyzkou­šet obě vari­an­ty … číst celý člá­nek

Maleníček slavil 35. narozeniny.

Male­ní­ček sla­vil 35. naro­ze­ni­ny. Ve čtvr­tek 29. červ­na se celý večer nesl ve zna­me­ní vzá­jem­ných díků za spo­lu­prá­ci, kte­rá ved­la ke vzni­ku i úspě­chům sou­bo­ru, jenž se zabý­vá zpra­co­vá­vá­ním lido­vých tra­dic z lipen­ské­ho Záho­ří. Dvě taneč­ní vystou­pe­ní a pořad o drá­te­nic­kém řemes­le při­pra­vi­ly pro ten­to večer s dět­mi vedou­cí Kvě­to­sla­va Kohout­ko­vá, kte­rá stá­la u zro­du … číst celý člá­nek

Kondiční cvičení přes prázdniny

Kon­dič­ní cvi­če­ní s mož­nos­tí hlí­dá­ní dětí pokra­ču­je i přes prázd­ni­ny. Příjď­te se zacvi­čit kaž­dou stře­du od 09:00-10:00, lek­ce 60Kč, s hlí­dá­ním 80Kč.

V Konírně vystavuje své obrazy Jan Kanyza

Herec, muzi­kant, bás­ník, ale hlav­ně také malíř a význam­ný lipen­ský rodák Jan Kany­za vysta­vu­je svá díla z posled­ních let v gale­rii Konír­na. Ver­ni­sáž s názvem Pozd­ní sběr se usku­teč­ni­la v pátek 9. červ­na a Kany­za se jí k rados­ti Lipe­ňá­ků osob­ně účast­nil. Obra­zy zastou­pe­né na výsta­vě pochá­ze­jí z posled­ní doby auto­ra a vzni­ka­la při jeho fran­couz­ských poby­tech, kde má pro­na­ja­tý ate­li­ér. … číst celý člá­nek

Město podporuje zájmové aktivity SVČ. Děkujeme

Množ­ství akti­vit by si pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce měs­ta moh­la jen stě­ží dovo­lit bez gran­to­vé pod­po­ry, kte­rou rad­ni­ce i v letoš­ním škol­ním roce Stře­dis­ku vol­né­ho času poskyt­la. Jak kon­krét­ně pení­ze z měs­ta pomoh­ly?   Taneč­ní sku­pi­ny se pro­bo­jo­va­ly až na mis­trov­ství ČR Že se taneč­ním sku­pi­nám v Lip­ní­ku už dlou­ho­do­bě daří, není žád­ná novin­ka. Při SVČ jich půso­bí dokon­ce devět a ze sou­tě­ží vozí ta nej­lep­ší … číst celý člá­nek

Uvedení Hanzlíkovy opery v Lipníku se setkalo s mimořádným ohlasem

img_6752

Neo­ba­rok­ní ope­ra Slzy Ale­xan­dra Veli­ké­ho se pod tak­tov­kou auto­ra díla, skla­da­te­le a muzi­ko­lo­ga Tomá­še Hanz­lí­ka ode­hrá­la v Echu v pátek 2. červ­na. Vypra­vě­čem, kte­rý pro­vá­zel divá­ky dějem, byl cha­risma­tic­ký Jan Pře­u­čil. Insce­na­ci před­chá­ze­la bese­da v kavár­ně, na kte­ré Tomáš Hanz­lík sezná­mil zájem­ce napří­klad s tím, že ope­ra je jeho tře­tí v pořa­dí, kdy pro námět … číst celý člá­nek

Letní kino U čápa začíná. Den před vysvědčením promítne Lichožrouty

Fil­mem Licho­žrou­ti zahá­jí ve čtvr­tek 29. červ­na pro­mí­ta­cí sezó­nu Let­ní kino U čápa. Na tera­se KD Echo tak začne plejá­da open air akcí, kte­ré chys­tá na prázd­ni­ny SVČ v rám­ci Lipen­ské­ho kul­tur­ní­ho léta. O čem jsou Licho­žrou­ti? Rodin­ný, ani­mo­va­ný i dob­ro­druž­ný film pojed­ná­vá o rados­tech a stras­tech zlo­dě­jů pono­žek - Licho­žrou­tů  a jejich sou­ži­tí s lid­mi.  Vzni­kl pod­le best­selle­ru spi­so­va­te­le … číst celý člá­nek

Předtaneční kurz pro deváťáky završil báječný ples

img_5755

S mimo­řád­ným ohla­sem se v kul­tur­ním domě Echo setkal před­ta­neč­ní kurz pro žáky devá­tých tříd. Pod vede­ním mis­tra Fili­pa Swě­tí­ka a jeho part­ner­ky Tere­zy se jej letos zúčast­ni­lo takřka 70 dětí. Deset lek­cí zavr­šil ples v pátek 5. květ­na, kde dív­ky a mlá­den­ci pro­vě­ři­li své zna­los­ti spo­le­čen­ských tan­ců před zra­ky svých rodi­čů a přá­tel.

"Škoda lásky" si zazpívalo celé náměstí

img_6037

Vojen­ská hud­ba AČR spo­lu se sólis­ty zavr­ši­la tou­to zná­mou pís­ní vel­ko­le­pý kon­cert, kte­rý uspo­řá­da­la spo­leč­ně s měs­tem a SVČ v sobo­tu 13. květ­na. Mezi sólis­ty nechy­bě­li Nelly Řeho­řo­vá, Bára Basi­ko­vá, Pries­ter Sis­ters a Jan Smig­ma­tor. Slo­vem pro­vá­zel poslu­cha­če Vác­lav Žmo­lík. Měs­to se zařa­di­lo mezi šes­ti­ci vybra­ných v zemi, kde se kon­cert pod zášti­tou náčel­ní­ka Gene­rál­ní­ho … číst celý člá­nek