Trhy

img_3489-2 Na lipen­ském náměs­tí TGM se kaž­do­roč­ně koná něko­lik sezón­ních trhů.

Trhov­ci zde nabí­ze­jí zejmé­na řeme­sl­ný sor­ti­ment, pří­rod­ní pro­duk­ty, mine­rá­ly, mas­né výrob­ky, zabí­jač­ko­vé pochout­ky, cuk­ro­vin­ky, sýry, vína, moš­ty a dal­ší.

Plánované trhy pro rok 2017:
  • Hodo­vý his­to­ric­ký jar­mark s regi­o­nál­ním zbo­žím (Sva­to­ja­kub­ské hody) - 23. čer­ven­ce 2017
  • Vánoč­ní jar­mark -  15. pro­sin­ce 2017                  
  • Zabí­jač­ko­vé hody (ve spo­lu­prá­ci s fir­mou Řez­nic­tví Kunov­ský s.r.o.) pro sezo­nu 2016/17: 17. břez­na 2017 (pátek), 21. dub­na 2017 (pátek), 19. květ­na 2017 (pátek)

Informace pro prodejce:

Při­hlá­sit jako pro­dej­ce se lze pou­ze na:

  • Hodo­vý jar­mark (Sva­to­ja­kub­ské hody) - 23. 7. 2017
  • Vánoč­ní jar­mark - 15. 12. 2017

Infor­ma­ce k trhům v roce 2017 budou brzy k dis­po­zi­ci.
Elek­tro­nic­ký for­mu­lář k plně­ní ozna­mo­va­cí povin­nos­ti o uží­vá­ní veřej­né­ho pro­stran­ství a návrat­ku ke sta­že­ní najde­te ZDE


Nejbližší akce pro veřejnost se stánkovým prodejem: