Město podporuje zájmové aktivity SVČ. Děkujeme

Množství aktivit by si příspěvková organizace města mohla jen stěží dovolit bez grantové podpory, kterou radnice i v letošním školním roce Středisku volného času poskytla.

Jak konkrétně peníze z města pomohly?

 

Taneční skupiny se probojovaly až na mistrovství ČR

Foto: archiv SVČ
Foto: archiv SVČ

Že se tanečním skupinám v Lipníku už dlouhodobě daří, není žádná novinka. Při SVČ jich působí dokonce devět a ze soutěží vozí ta nejlepší umístění. Nejinak tomu bylo letos. Sezóna byla na medaile úrodná pro všechny. Letos se některé z nich dokonce poprvé zúčastnily prestižní soutěže Czech Dance Masters, v níž se probojovaly až na mistrovství České republiky. Pro beat street se uskutečnilo ve dnech v polovině května v Brně. Tanečníci z Progress Mini si odsud přivezli krásné šesté místo, skupina Progress byla osmá. Pro disco se Grand finále konalo koncem května v Praze. V konkurenci špičkových skupin se Greatčata umístila na osmém místě, skupiny Great Junior a ProgGreat Show si přivezly dokonce stříbrné medaile. Taneční skupiny Great Junior a ProgGreat Show si vyzkoušely účast i v soutěži Taneční skupina roku, kde vyhrály páté postupové místo. Domácí týmy si letos zabojovaly na 21 soutěžích. Úplně všechny se spolu sešly v květnu na přerovském klání Dance Evolution, kde posbíraly převážně zlaté, stříbrné i bronzové medaile. Peníze z grantu posloužily zejména na cestovné, také na materiál k výrobě rekvizit a kosmetiku.

 Na laně i na skále se dětem líbí

Foto: archiv SVČ

Rok od roku se zvětšuje členská základna horolezeckého oddílu a to je také důvod, proč je třeba neustále doplňovat materiál, který je k tomuto sportu nezbytný. Na sedáky, chyty, karabiny a další doplňky přispělo město stejně jako na nájem v hale SŠE či na soutěže, odkud lezci vozí medaile už od února. Mezi nejlepší borce patří Jakub Konečný, Jakub Skočdopole a Martin Chytil. První letošní závod Evropského poháru mládeže, který se konal koncem května v rakouském Imstu, přinesl Jakubu Konečnému celkově 6. pozici. Po loňských úspěších pro něj byla sice trochu zklamáním, ale v silné konkurenci juniorské kategorie jde stále o výborný výsledek. Sezóna pro horolezce však v červnu teprve začala. Ti malí zatím trénují třeba na Helfštýnských plotnách.

V rodinném centru Stonožka si děti hrají s novými pomůckami

Foto: archiv SVČ

Nové učební pomůcky, sportovní potřeby, zařízení do herny či materiál na výtvarnou a rukodělnou činnost bylo možné zakoupit díky grantu z města do rodinného centra Stonožka. Maminky s dět­mi se v herně schá­ze­jí dva­krát do týd­ne. Čin­nost v krouž­ku je orga­ni­zo­va­ná. Děti se učí říka­dla, bás­nič­ky, pís­nič­ky, hra­jí na hudeb­ní nástro­je, cvi­čí a tan­cu­jí, zdo­ko­na­lu­jí koor­di­na­ci pohy­bů, pro­cvi­ču­jí moto­ri­ku, vní­ma­jí sebe sama v kolek­ti­vu a cizím pro­stře­dí. Nava­zu­jí nová přá­tel­ství, což jim usnad­ňu­je lep­ší vstup do mateř­ských škol. Podob­ně i mamin­ky tady pozná­va­jí nové kama­rád­ky a vymě­ňu­jí si zku­še­nos­ti.

Holky z Maleníčku roztáčí sukně už 35 let

Foto: Libor Teichmann

Zejména tradice Lipenského Záhoří představuje už 35 let v tancích a písních folklorní soubor Maleníček. Za ta léta se pod vedením Květoslavy Kohoutkové a Markéty Matuškové účastní řady kulturních a společenských akcí zejména v regionu Lipenska, ale i na přehlídkách v Olomouci, na Helfštýně či v Praze. Peníze z grantu letos souboru posloužily zejména na dopravu, občerstvení v rámci oslav výročí, údržbu i obnovu nových krojů, pořízení fotodokumentace a dárkových předmětů.

 

Akademie III. věku se věnovala historii, cestování, zdraví, hudbě i pivu

Foto: archiv SVČ

Minimálně jednou za měsíc se scházejí členové Akademie III. věku v kavárně KD Echo, aby si vyslechli přednášky o zdraví, archeologii, historii, cestování či hudebních skladatelích. Cyklus besed doplňuje pravidelná Kinokavárna, kterou navštěvují v rámci svého členství zdarma. Letos se účastnili dokonce dvou zájezdů, jeden mířil na podzim do slovenské Skalice, druhý v červnu do polského partnerského města Zdieszowice. Díky grantu z města se daří hradit cestovné výdaje přednášejících, náklady na zájezdy, ale i rukodělnou činnost. Tu letos zastoupila tiskařská dílna Romana Prokeše. K občerstvení členů i oživení programu přispěla návštěva místního minipivovaru Svatovar. Akademici využívají rovněž výhodných slev na koncerty a divadla, které SVČ pořádá. Cyklus Akademie III. věku je přednostně zaměřen a určen seniorům, vítáni jsou ale všichni zájemci o nabízená témata programu.

 

Seniorky si přály činky a závaží pro zpevnění svalstva

Foto: archiv SVČ

Hýbat se zdravě a zlepšovat špatné pohybové návyky dochází pravidelně řada lipenských seniorů několikrát týdně do budovy SVČ. Dvakrát v týdnu do cvičení seniorů, jednou za týden se ve dvou skupinách scházejí k rehabilitačním aktivitám. Vyu­ží­va­jí k tomu všech­ny dostup­né pomůc­ky, kte­ré má stře­dis­ko v sou­čas­né době k dis­po­zi­ci. Over­ba­ly k pro­cvi­čo­vá­ní drob­né moto­ri­ky, vel­ké míče na posílení sva­lů dol­ních kon­če­tin, břiš­ních sva­lů, k nácvi­ku správ­né­ho drže­ní těla a posi­lo­vá­ní drobných sva­lů kolem páte­ře. Díky grantu z města se doplnilo další vybavení sálu. Na přání cvičenek se nakoupila závaží na ruce a nohy a půlkilové činky, jež pomáhají zpevňovat svalstvo a zpestřit sestavy cvičení. K většímu pohodlí poslouží nové měkké podložky, doplnily se overbaly a gymnastické míče.